SEMAZEN GRUBU

Semâ, sembolik olarak, kâinatın oluşumunu, insanın âlemde dirilişini, Allah’ a olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip İnsan – ı Kâmil’ e doğru yönelişini ifâde eder.

 
” SEMÂ’ ” lügatte ” İşitmek ” mânâsında kullanılmıştır. Terim olarak ise sema, mûsikî nağmelerin dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçerek kendi etrafında dönmek, ayakta zikretmektir. “Semâ âyini” terimindeki âyin, ‘merasim’, ‘tören’ demektir.
” Semâ âyini ” musikî eşliğinde icra edilir.
Semâ’ yapılan yere Semâhane icra eden kişilere ise Semazen denir.
Mesnevî-i şerif ” Biş nev (dinle, işit) ” diye başlar, Semâ ise dinlemek, işitmek demektir.

 

Semazenler

Mevlevî Semâ âyini, mûsikîsinden kıyafetine kadar her alanda, “Ölmeden evvel ölmek” anlamında sembol ve işaretleri taşır.

Semahane’nin daireselliği: Kâinat’ ı,
Ney : Sûr’ u,
Mevlevî dervişinin başındaki Sikke : (Nefse) Mezar taşı’ nı,
Giydiği Tennure : Nefse Kefen’ i,
Sırtındaki Hırka : Nefse Kabir’ i,
Sema’ ya başlarken hırkayı çıkarmak : Nefs tezkiyesi’ ni
Sema başlangıcında kolların çapraz bağlı olarak duruş :Tevhid’ i
Sağ taraf : görünen ve bilinen Madde/şahadet âlemi’ ni,
Sol taraf: Mânâ/melekût âlemi’ ni temsil etmektedir.
Semazenler çark atarlarken (dönerlerken) sağ elleri yukarı, sol elleri ise aşağıya dönüktür.
Ellerin bu duruşu, “Hak’ tan alır Halk’ a veririz. Hiçbir şeyi kendimize mal etmeyiz ” demektir.

Sema bir tür zikirdir. Sema esnasında semazen ismi- Celal olan Allah diye zikrederek “Nereye dönerseniz dönün, Allah’ın vechi oradadır” (2/Bakara suresi, 115) ayetini murakabe ve mülahaza eder.
Semazenin kollarını açmasıyla elleri adeta Lâm-elif’ e benzer. (Lâ), kelime-i tevhidin ilk kısmıdır. Gövde ise bu lâm-elifin ortasına çekilmiş bir Elif’ tir; (İllâ) olur. Böylece kelime-i tevhid remzedilmiş olur.

Semazen

Semazen

Madem ki aklında semazenlik dönmekten ibaret kalmış;
O zaman sende dön,
Gör bakalım semazen bu hale sadece dönerek mi varırmış !…
O ki sema dönmektir,
cahil akıllıya.
Kendi söylediğini bile kalbiyle işitmeyen erer mi semaya…

Sema mevlevi aşıkın hâlidir.Aşık diliyle seslenir hüdaya,
Allah’ ta seslenir aşık’ ına erdirir semaya…
Sema…     içine dönmektir,
Kalbinin sahibini işitmektir.
Sen kalbine kulak ver, gerisi hikayedir……………….

Programa Gönderilen Semazenler Özel İstek Olmadığı Sürece Yetişkinlerdir. Bayan ve Çocuk Semazen için Rezervasyon Öncesi Özellikle Belirtilmesi Gerekir.